Resiliencia

Titol obra: Resiliencia
Pseudònim: ASC
Edat: 23 anys